Monografia Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772–1918) już w sprzedaży

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do lektury najnowszego wydawnictwa monograficznego pt. Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka w okresie zarządu austriackiego (1772–1918) autorstwa dr Barbary Konwerskiej.

Książka jest podróżą do pełnej uroku, dawnej kopalni, która już od XVIII wieku przyciągała zwiedzających z całego świata. Bo kopalnia soli w Wieliczce to nie tylko autentyczny świadek rozwoju europejskiej i polskiej myśli technicznej, ale  także jedna z pierwszych atrakcji turystycznych na ziemiach polskich. Zachowane źródła historyczne potwierdzają, że początki zwiedzania sięgają schyłku XV w., kiedy to odnotowano pierwsze, sporadyczne podróże do Żup Krakowskich wybitnych europejskich humanistów. W kolejnych stuleciach powoli rozwijający się ruch turystyczny miał charakter elitarny. W omawianym okresie tajemnice wielickiej kopalni były zarezerwowane, każdorazowo na wyraźne zezwolenie króla, dla przedstawicieli klas wyższych, dostojników świeckich i kościelnych, uczonych oraz dyplomatów.


Publikacja interesująco i szeroko naświetla najistotniejsze fakty z dziejów wielickiej turystyki, co jest tym  bardziej ważne, że problematyka ta nie została wcześniej w pełni przebadana historycznie.

W efekcie dokładnych  badań źródłowych, autorce udało się szczegółowo opisać zjawiska i mechanizmy działania, determinujące rozwój wielickiej turystyki oraz wyodrębnić dwa charakterystyczne okresy. Pierwszy (1774-1868) – bazował na systemie biletów bezpłatnych, drugi (1868-1918) wprowadził, w styczniu 1868 r., pierwszy, historyczny taryfikator opłat.
Niewątpliwie ciekawą informacją – nie tylko dla badaczy –  zawartą w książce jest  imienna lista osób, które w latach 1774-1918 zwiedziły wielicką kopalnię. Tu też można się dowiedzieć w jaki sposób przyjmowano znane osobistości i jakie przygotowywano dla nich atrakcje.

Wydawnictwo obejmuje okres od 1772 do 1918 r. i składa się z czterech części:

I – przedstawia okres od 1774 do 1867 r. kiedy to usługa zwiedzania była oferowana bezpłatnie,

II – obejmuje okres od 1868 do 1918 r., od momentu wprowadzenia zwiedzania płatnego,

III – prezentuje wyrobiska i atrakcje przygotowane dla turystów

IV – zawiera listę osobistości, które ją zwiedziły.

Monografia jest bogato ilustrowana – zawiera 149 zdjęć, rycin, obrazów i map pochodzących

z epoki. Niektóre z nich są publikowane po raz pierwszy jak np. cenne sztychy z Austriackiej Biblioteki Narodowej (Österreichisches Nationalbibliothek), czy wiedeńskiej Galerii Sztuki ALBERTINA.

Książka jest dostępna w muzealnym sklepie online oraz w muzealnych punktach sprzedaży.

M. Bogucka